HARPER’S BAZAAR CHINA

OCTOBER 2017

Obsession


Editor: Haoyun Xu
Designer: Ying Jiao
Photographer: Ying Tan
Model: Moyingzi Li
Hair & Makeup Artist: Chengyi Li
Assistant: Yuanyuan Zhang
Fashion Contributor: Keke Liu (Kirk Liu)