HARPER’S BAZAAR CHINA 

SEPTEMBER 2017

Journey of Mini Bags


Editor: Haoyun Xu
Designer: Ping Li
Photographer: Ying Tan
Assistant: Yuanyuan Zhang
Fashion Contributor: Keke Liu (Kirk Liu)