HARPER’S BAZAAR CHINA 

DECEMBER 2017

High Heel as Boyfriend


Executive: Yuanyuan Zhang
Fashion Contributor: Keke Liu (Kirk Liu)