HARPER’S BAZAAR CHINA

NOVERMBER 2017

Fur for Winter


Editor: Xiaoyu Xu
Designer: Ying Jiao
Photographer: Ying Tan
Model: Yuanyuan Zhang
Fashion Contributor: Keke Liu (Kirk Liu)